Every delivery is a special delivery

Voorwarden

MVB Koerier voert uw opdracht uit onder de Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten “laatste versie” (AVK), zoals die door de Stichting Vervoeradres zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Van deze voorwaarden is het artikel betreffende de aansprakelijkheid van de koeriersdienst, i.c. MVB Koerier, expliciet op de vrachtbrief vermeld. In de AVK wordt verwezen naar twee andere documenten, t.w. de Algemene Vervoerscondities (AVC) en het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR). Onderstaande links verschaffen toegang tot genoemde documenten.


MVB Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

MVB Algemene Vervoerscondities

MVB CMR Verdrag

MVB LSV 2014 (vanaf 1 januari 2016)

Artikel 5

Aansprakelijkheid van de koerier Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar
1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 454 per zending. Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar ofzending manco
2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
a. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 454 per zending;
b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
Vertraging
3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 454 per zending.
4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig
b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient
c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden niet van toepassing.

Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8: 1095 Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel 8: 1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Op de koeriersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk overgenomen.

Betalingsvoorwaarden

MVB Koerier hanteert de algemene betalingsvoorwaarden (ABV) van Transport en Logistiek Nederland betreffende de betaling van vervoerswerkzaamheden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag. Onderstaande link verschaft u toegang tot de volledige tekst.

MVBKoerier-ABV

Overnight & Global Express


Voor overnightzendingen zijn de voorwaarden van betreffende partij van toepassing. MVB Koerier treedt hier slechts als tussenpersoon op en is derhalve niet aansprakelijk voor zoekgeraakte- /breuk- of te laat geleverde zendingen.

spoedkoerier utrecht